web analytics
วิทยุธรรมะออนไลน์ 24 ชั่วโมง

วิทยุธรรมะออนไลน์ 24 ชั่วโมง

วิทยุธรรมะออนไลน์เป็นสถานีวิทยุสตรีมมิ่ง 24 ชั่วโมงที่เล่นคำสอนทางพุทธศาสนาและคำแนะนำในการทำสมาธิ สถานีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบและครุ่นคิดสำหรับผู้ฟังเพื่อมีส่วนร่วมกับธรรมะและฝึกจิตให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โปรแกรมอาจรวมถึงการสอนสดและบันทึกจากอาจารย์ที่นับถือ การทำสมาธิและบทสวดมนต์และดนตรีแบบดั้งเดิมของชาวพุทธ

คำสอนและปรัชญาทางพุทธศาสนา รวมทั้งอริยสัจ 4 และอริยมรรคมีองค์ 8

อริยสัจ 4 ถือเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนาและกล่าวกันว่าเป็นคำสอนแรกที่พระพุทธเจ้าประทานให้หลังจากตรัสรู้ อริยสัจ ๔ ได้แก่

 • ความจริงของทุกข์ (ทุกขเวทนา) คือ สัตว์ทั้งหลายย่อมประสบทุกข์ในรูปกาย เวทนา จิต
 • ความจริงของเหตุแห่งทุกข์ (สมุทัย) – ทุกข์นั้นเกิดจากความอยาก ความยึดติดในสิ่งของ ผู้คน และประสบการณ์
 • ความจริงของการดับทุกข์ (นิโรธสมาบัติ) คือ การดับทุกข์ได้ด้วยการละตัณหาและอุปาทาน
 • ความจริงของหนทางไปสู่ความดับทุกข์ (มรรค) คือ มรรคมีองค์แปดเป็นทางดับทุกข์

อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นองค์ที่สี่ของอริยสัจ ๔ และถือเป็นหนทางไปสู่ความดับทุกข์ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วย

 • ความเข้าใจที่ถูกต้อง – เข้าใจอริยสัจสี่
 • เจตนาที่ถูกต้อง – มีความตั้งใจที่จะดับทุกข์และปฏิบัติตามทาง
 • สัมมาวาจา – พูดจริงและกรุณา
 • การกระทำที่ถูกต้อง – การกระทำอย่างมีจริยธรรมและไม่ทำร้าย
 • สัมมาอาชีวะ – เลี้ยงชีพในทางที่ไม่ก่อเวร
 • ความพยายามที่ถูกต้อง – พยายามปรับปรุงตนเองและปฏิบัติตามเส้นทาง
 • สัมมาสังกัปปะ – มีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะ
 • สมาธิที่ถูกต้อง – เพ่งจิตด้วยการทำสมาธิ

วิทยุธรรมะออนไลน์ 24 ชั่วโมง อาจมีคำสอนในหัวข้อเหล่านี้และอื่น ๆ โดยอาจารย์ที่แตกต่างกัน ซึ่งเปิดโอกาสให้เข้าใจแนวคิดเหล่านี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและวิธีนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การฝึกสมาธิและการฝึกสติ

การทำสมาธิและการฝึกสติเป็นสิ่งสำคัญของวิถีทางจิตวิญญาณของชาวพุทธ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้บุคคลพัฒนาการรับรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจิตใจและอารมณ์ของตนเอง ซึ่งสามารถนำไปสู่การลดความทุกข์ทรมานและเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม

การทำสมาธิแบบมีไกด์โดยทั่วไปจะมีครูหรือผู้ปฏิบัติเป็นผู้นำผู้ฟังผ่านเทคนิคการทำสมาธิที่เฉพาะเจาะจง เช่น การจดจ่อที่ลมหายใจหรือท่องมนต์ซ้ำๆ สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจมีปัญหาในการทำจิตใจให้สงบด้วยตนเอง หรือสำหรับผู้ทำสมาธิที่มีประสบการณ์ที่ต้องการสำรวจเทคนิคใหม่ๆ

การฝึกสติเกี่ยวข้องกับการดึงความสนใจไปที่ปัจจุบันขณะ โดยมักจะให้ความสนใจกับลมหายใจหรือการสังเกตความคิดและความรู้สึกของตนเองโดยไม่ตัดสิน การเจริญสติสามารถปลูกฝังได้โดยการฝึกสมาธิอย่างเป็นทางการ ตลอดจนการรวมเข้ากับกิจกรรมประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การเดิน หรือการทำงาน

วิทยุธรรมะออนไลน์ 24 ชั่วโมง อาจรวมถึงการฝึกสมาธิและการฝึกสติประเภทต่าง ๆ เช่น การเดินจงกรม การฝึกเมตตา การฝึกสมาธิ การสแกนร่างกาย และอื่น ๆ พวกเขาอาจเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สำรวจเทคนิคต่างๆ และค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา

บทสวดมนต์และบทสวดมนต์แบบดั้งเดิมของชาวพุทธ

บทสวดมนต์และบทสวดมนต์แบบดั้งเดิมเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของชาวพุทธ โดยปกติจะท่องหรือร้องในภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาบาลีหรือสันสกฤต และมักจะมีความหมายทางจิตวิญญาณหรือสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้ง

โดยปกติบทสวดจะท่องหรือร้องเป็นหมู่คณะและสามารถใช้เพื่อวิงวอนให้พร ถวายเครื่องบูชา หรือเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อเทพองค์ใดองค์หนึ่งหรือครูทางจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำสมาธิได้ เนื่องจากการทำซ้ำคำต่างๆ สามารถช่วยให้จิตใจมีสมาธิและทำให้ความคิดสงบลงได้

บทสวดมนต์คล้ายกับบทสวดมนต์ แต่โดยทั่วไปแล้วจะสั้นกว่าและมักจะพูดซ้ำๆ เงียบๆ กับตัวเองเพื่อเป็นการทำสมาธิรูปแบบหนึ่ง พวกเขายังสามารถท่องหรือร้องออกมาดัง ๆ บทสวดมนต์บางบทเชื่อกันว่ามีพลังทางจิตวิญญาณอันทรงพลังที่สามารถช่วยชำระจิตใจ ป้องกันอิทธิพลด้านลบ และนำความสงบและความสงบจากภายใน

วิทยุธรรมะออนไลน์ 24 ชั่วโมง อาจมีบทสวดมนต์และบทสวดมนต์แบบต่างๆ เช่น Heart Sutra, Metta Sutta และ Medicine Buddha Mantra นอกจากนี้ยังอาจเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของบทสวดและบทสวดมนต์เหล่านี้ และวิธีการรวมเข้ากับการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของพวกเขาเอง

Related Content